6478
அமெரிக்கா மற்றும் கனடா மூன்று உளவு சாதனங்களை சுட்டு வீழ்த்தியதைத் தொடர்ந்து சீனாவில் அத்துமீறி வானத்தில் வட்டமிட்ட சாதனத்தை சுட்டு வீழ்த்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. Qingdao நகருக்கு அரு...BIG STORY