18363
5 ஆம் தலைமுறை போர் விமானமான  நவீன  ஜே 20 விமானங்களுடன் சீனா தயாராக இருக்கும் நிலையில், இந்தியா, 30 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த, ரபேலின் நான்காம் தலைமுறை விமானங்களை தேர்வு செய்ததற்கு  காரணம...BIG STORY