1678
தைவான் நாட்டின் பெகட்ரான் நிறுவனமும், டாடா நிறுவனமும் தமிழகத்தில் தொழிற்சாலைகளைத் தொடங்க உள்ளன. மின்னணு துறையில் தடம் பதித்துள்ள இவ்விரு நிறுவனங்களும் ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு தேவையான மின்னணு பொருள...