10852
மரபணு மாற்றப்பட்ட, மலட்டுத்தன்மையுள்ள ஆண் கொசுக்களைக் காற்றில் பரவவிட்டு டெங்கு, ஜிகா போன்ற கொடிய நோய்களைப் பரப்பும் பெண் கொசுக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் சிங்கப்பூர் ஈடுபட்டுள்ளது.மிகச்சிற...BIG STORY