19266
மேற்கு வானில் சனி - வியாழன் கோள்கள் அருகருகே நெருங்கித் தோன்றும் அரிய வானியல் நிகழ்வை இன்று மாலை காணலாம். பூமியில் இருந்து பார்க்கும்போது, இரு கோள்களும் அருகருகே நெருங்கி, பிரகாசமான ஒற்றைப்புள்ளி...