11632
சீனாவில் வசிக்கும் முஸ்லிம் மதத்தைச் சேர்ந்த  சிறுபான்மை மக்களான உய்குர் இன மக்களின் பிறப்பு விகிதத்தைக் குறைத்து, அவர்களின் மக்கள் பெருக்கத்தை  கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் உய்குர் இன பெண்க...