4108
ஆந்திராவில் ஒரு ரூபாயில் விவசாயிகளுக்கு பயிர்காப்பீடு திட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள தொகையை அரசே செலுத்தும். கடந்த தெலுங்கு தேச கட்சியின் ஆட்சியில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படாமலிருந்து பயிர் கா...