2032
அசாம் மாநிலத்தில் காண்டாமிருகத்தின் சுமார் 2,500 கொம்புகளை அம்மாநில அரசு தீயிட்டு கொளுத்தியது. இன்று உலகம் முழுவதும், காண்டா மிருகங்கள் தினம் கடைப்பிடிக்கப்படும் நிலையில் அசாம் அரசு இந்த நடவடிக்க...BIG STORY