446
மகாராஷ்ட்ரா மாநிலத்தில் ஐ.டி.ஐ. மாணவர்கள் ரபேல் போர் விமான பாகங்களை இணைப்பது குறித்து நேரடியாக கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மாநிலத்தின் நாக்பூரில் உள்ள ஐ.டி.ஐ. கல்வி நிறுவனம...