2047
நாடு முழுவதும் இன்று அனுமன் ஜெயந்தி விமரிசையைகக் கொண்டாடப்படுகிறது. ராம அவதாரத்தில் ராமனுக்கு உதவ சிவபெருமான் குரங்கு உருவம் எடுத்து வாயு புத்திரன் அனுமனாக அவதரித்ததாக ராமாயணத்தில் கூறப்படுகிறது....