1778
காஞ்சிபுரத்தில் சாலை ஆய்வாளர் பணிக்கான தேர்வுக்கு 5  நிமிடம் தாமதமாக வந்தவர்களை,  கல்லூரி வாசல் கேட்டை பூட்டி வெளியே நிறுத்தப்பட்டதால் ஆத்திரம் அடைந்த தேர்வர்கள் இரும்பு கேட்டை உடைத்துக் ...