1696
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் செய்து கொண்ட COMCOSA ஒப்பந்தம் நேற்று செய்து கொண்ட BEAC ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், அமெரிக்காவிடம் இருந்து, நீண்ட தூரம் செல்லும் ஆயுதம்தாங்கி டிரோன்களை வாங்கும் வாய்ப்பு...BIG STORY