1355
அழகிய வண்ணத்துப்பூச்சிகள் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் மீண்டும் தென்பட ஆரம்பித்துள்ளன. ஒரு பகுதியில் பட்டாம்பூச்சிகள் கூட்டம் கூட்டமாக தென்பட்டால், அந்த பகுதி செழிப்பாக இருப்பதற்கான அறிகுறி என்கிறார்க...

649
சேலம் ஏற்காடு மலை அடிவாரத்தில் உள்ள குருவம்பட்டி வன உயிரியல் பூங்காவிற்கு பலவகையான வண்ணத்துப்பூச்சிகள் வரத் தொடங்கியிருக்கின்றன. வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த பூங்காவில் வண்ணத்து பூச்சி உணவு...BIG STORY