402
அமெரிக்கா ஓய்வூதிய நிதிகள் சீனா தொடர்புடைய நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்படுவதால் அது சீனாவில் உள்ள முஸ்லிம் சிறுபான்மையினருக்கு எதிராகவும், அமெரிக்க ராணுவத்தை ஆபத்தில் ஆழ்த்தவும் பயன்படுத்தப்படுவதா...