304
இந்தியாவில் கடந்த 54 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில், 2017 ஆம் ஆண்டில் கொலைச் சம்பவங்கள் குறைந்ததாக தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.  1957ஆம் ஆண்டில் லட்சத்திற்கு, 2.49 என்ற...

235
நாடு முழுவதும் நடக்கும் மொத்தக் குற்றங்களில் 10 விழுக்காடு உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடப்பதாக தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பக அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. மற்ற ஆண்டுகளை விட 2017ம் ஆண்டில் 3 புள்ளி 7 விழுக்காடு ...