2163
கிறிஸ்தவர்களின் 40 நாள் தவக்காலம் சாம்பல் புதன், இன்று சிறப்பு பிராத்தனையுடன் தொடங்கியது. இயேசு சிலுவையில் அடையப்பட்ட போது அவர் பட்ட துன்பங்களை நினைவு கூறும் வகையில் கிறிஸ்தவர்கள் தவக்காலத்தை அனுச...