3491
டார்பிடோ ஏவுகணையை ஒலியின் வேகத்தைவிட அதிவிரைவாகச் செலுத்தும் அமைப்பைப் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு வெற்றிகரமாகச் சோதித்துள்ளது. ஒலியின் வேகத்தைவிட அதிவிரைவாக இலகுவகை டார்பிடோ ...