7329
கேலக்சி எனப்படும் நட்சத்திரங்களின் திரள் ஒன்று, அதன் இறுதிக் காலத்தில் எரிபொருளை விரைவாகத் தீர்த்து வருவதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். புதிதாக நட்சத்திரங்களை உருவாக்கும் திறனை இழந்துவிட்டா...

10656
சூப்பர்மாசிவ் கருந்துளையை ஆராய்ச்சி செய்துவரும் வானியலாளர்கள் , பத்து வருடங்களுக்குப் பிறகு கருந்துளையிலிருந்து வெளிப்படும் இதயத் துடிப்பானது வலிமையாகியிருக்கிறது; மேலும், நீண்ட நேரம் அதன் துடிப்பை...BIG STORY