7645
ரபேல்  சேர்க்கப்பட்டதன் மூலம் எதிரி நாட்டின் மீது இந்திய விமானப்படைக்கு  முதலாவதாக தாக்குதல் நடத்தும் திறனும்,  ஊடுருவி தாக்குதல் நடத்தும் திறனும் கிடைத்திருப்பதாக விமானப்படை தளபதி ஆ...