2077
சீனாவில் உள்ள சான்சிங்டுய் அருங்காட்சியகத்தில், நவீனத் தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் புராதனச் சின்னங்கள் மறுசீரமைக்கப்படும் முறைகள் மக்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன. 1920 ஆம் ஆண்டு, சிசுவான் மாகாணத்த...