4028
நிலவை ஆய்வு செய்ய ரஷ்யா அனுப்பிய லூனா - 25 விண்கலம் விழுந்து நொறுங்கியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலவின் தென் துருவத்தை ஆய்வு செய்ய கடந்த 11ஆம் தேதியன்று லூனா விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. புவிவட்...

4175
இந்தியாவின் சந்திரயான்-3 விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டு பல நாட்கள் கழித்து அனுப்பப்பட்ட ரஷ்யாவின் லூனா-25 விண்கலம், சந்திரயானுக்கு முன்பே நிலவின் தென் துருவத்தை அடைய உள்ளது. நிலவின் தென்துருவத்தில் மு...BIG STORY