5248
கேரளாவில் வாழ்நாள் முழுவதும் பூமிக்குள் வாழும் அபூர்வ இன தவளை இனம் அழியாமல் பாதுகாக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. பர்ப்பிள் தவளை எனப்படும், பன்றி மூக்கு தவளை இடுக்...