2632
ஆர்மீனியா மற்றும் அஸர்பைஜானுக்கு இடையே தீவிரமடைந்து வரும் போரில் துருக்கி, ஈரான், ரஷ்யா ஆகிய அண்டை நாடுகள் தலையிடத் தொடங்கியுள்ளன. கிறிஸ்தவர்கள் அதிகம் வாழும் ஆர்மீனியாவுக்கும் முஸ்லிம்கள் அதி...BIG STORY