751
சந்திரயான் 2 விண்கலத்தின் நிலவு சுற்றுவட்டப்பாதை 3வது முறையாக வெற்றிகரமாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது. நிலாவின் தென்துருவப் பகுதியை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக ஜூலை மாதம் 22 ஆம் தேதி விண்ணி...

1366
நிலவை நோக்கி பயணிக்கவுள்ள சந்திரயான்2 விண்கலத்தின் ரோவர் ஊர்தி நிலவின் தென் துருவப் பகுதியில் இறங்கி ஆய்வு செய்ய உள்ளது. இதுவரை எந்த நாடும் ஆய்வு செய்யாத நிலவின் தென் பகுதியை இஸ்ரோ ஆய்வு செய்ய முனை...