2851
சூப்பர் மூன், பிளட்மூன் வரிசையில் வரும் 24 ஆம் தேதி ஸ்ட்ராபெரி மூன் என்ற பெயரில் முழு நிலவு தோன்றுகிறது. பூமியின் வடக்கு அரைக்கோளத்தில் நிலநடுக்கோட்டுக்கு மேலே உள்ள நாடுகளில் கோடை காலம் துவங்குகிற...