3668
சிக்கன் சவர்மா சாப்பிட்டு பலியான மாணவியின் உயிரிழப்புக்கு அவர் சாப்பிட்ட ஸெவர்மாவில் இருந்த கெட்டுப்போன சிக்கனில் பரவி யிருந்த சிகெல்லா பாக்டீரியாவே காரணம் என்பது பிணக்கூறாய்வு அறிக்கை மூலம் தெரியவ...BIG STORY