3278
ஒண்டிவீரன் ஒரு சமுதாயத்துக்கான சொந்தக்காரர் அல்ல, ஒட்டுமொத்தச் சமூகத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் சொந்தக்காரர் என அவர் படம் பொறித்த அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டுப் பேசிய தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்...BIG STORY