1643
அல்ஜீரியாவின் மோஸ்டகானெமில் உயிரியல் பூங்காவில், அழிந்து வரும் இனமாக கருதப்படும் வெள்ளை பெண் சிங்கம் ஒன்று, 7 ஆப்பிரிக்க சிங்கக்குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது. முதலில் 4 வெள்ளை சிங்கக்குட்டிகளை ஈன்ற சிங்கம...BIG STORY