2298
விண்வெளியில் சீனா உருவாக்கி உள்ள தியாங்காங் விண்வெளி நிலையத்தின் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ள மூன்று விண்வெளி வீரர்கள் புறப்பட்டு சென்றனர். இந்த விண்வெளி நிலையம் பூமியில் இருந்து 340 முதல் 450 கிலோ ம...