2694
இந்தியாவின் எதிர்ப்பை மீறி இலங்கை அம்பன்தோட்டத் துறைமுகத்துக்கு வந்த சீன உளவுக் கப்பல் யுவான் வாங் 5 தனது ஆய்வை முடித்துக் கொண்டு திரும்பிச் சென்றது. கடந்த வாரத்தில் 16 ஆம் தேதி இக்கப்பல் இலங்கை வ...