3194
இங்கிலாந்தின் லண்டன் உயிரியல் பூங்காவில், ஆப்ரிக்க ஒட்டகச்சிவிங்கி அழகிய பெண் கன்றை ஈன்றுள்ளது. வரிக்குதிரையை போல் தோற்றமளிக்கும் இந்த ஆப்ரிக்க ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் காங்கோ நாட்டை பூர்வீகமாகக் கொண்...