1408
ஆஸ்திரேலியாவின் ராயல் தேசிய பூங்காவில் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் அழிந்து போன பிளாட்டிபஸை மீண்டும் இனப்பெருக்கம் செய்யவைக்கும் முயற்சி நடைபெற்றுவருகிறது. பாலூட்டிகளில் முட்டையிடக்கூடிய விலங்கினமான பிளாட...

3458
ஆஸ்திரேலியாவின் தனித்துவ உயிரினமான பிளாடிபஸ், அந்நாட்டின் பழமையான தேசியப் பூங்காவில் விடுவிக்கப்பட்டது. நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாண அரசின் கூற்றுப்படி 1970களுக்குப் பின் ராயல் தேசியப் பூங்காவில் பிளாட...BIG STORY