2068
அமெரிக்காவின்  கணினி பழுது காரணமாக விமானிகள் மற்றும் விமானங்கள் இயக்கம் தொடர்பான பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு தகவல் அளிக்கும் நோடம் (NOTAM) முறை செயலிழந்தது.  இதன் காரணமாக 5400 விமானங்களைத் த...BIG STORY