978
இத்தாலியின் மிலன் நகரில் புகழ்பெற்ற இத்தாலிய பத்திரிகையாளர் இந்திரோ மொன்டனெல்லியின் சிலை மீது இனபாகுபாடு எதிர்ப்பாளர்கள் சிவப்பு வண்ணப்பூச்சு வீசினர். காலனித்துவத்தை பாதுகாத்தவர் என்றும் 1936 ஆம்...