2218
இந்தியாவின் மிக சுத்தமான நகரம் என்ற பெயரை பெற்றுள்ள இந்தூர், இப்போது நாட்டின் முதலாவது உபரி நீர் நகரம் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளது. இந்த ஆண்டுக்கான சுத்தம், சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை நகரங்களுக்கா...BIG STORY