2420
தேர்வுகளை நடத்துவது தொடர்பாக 640 பல்கலைக்கழகங்கள் பதிலளித்துள்ளதாகப் பல்கலைக்கழக மானியக் குழு தெரிவித்துள்ளது. உயர்கல்வி இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்குத் தேர்வை நடத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களைப் பல்கலைக...