3132
ஆண்டியன் மலைப்பகுதியில் உறைந்த Chachacomani ஆற்றின் இருமருங்கிலும் உள்ள பனிமலையின் இடையே கயிற்றின் மேல் நடந்து இத்தாலி வீராங்கனை சாகசம் நிகழ்த்தி உள்ளார். கடல் மட்டத்தில் இருந்து 17 ஆயிரம் அடி உயர...