6372
தமிழ்நாட்டில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள், பள்ளிகளுக்குப் புத்தகப் பை கொண்டு செல்லாத நாள் பிப்ரவரி 26 அன்று கடைப்பிடிக்கப்பட உள்ளது. இதன் முக்கிய நோக்கம் மாணவர்களின் ...BIG STORY