16323
ஆஸ்திரேலியாவில் சுமார் 22 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, pink hand fish எனப்படும் துடுப்புகளை பயன்படுத்தி நடக்கும் திறன்கொண்ட மீன் மீண்டும் தென்பட்டுள்ளது. கடைசியாக கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு தென்பட்ட இந்த அரிய வகை...BIG STORY