13656
பூமியைப் போலவே மனிதர்கள் வாழக்கூடிய பண்புகளைக் கொண்ட ஒரு சூப்பர் எர்த்தை ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். பூமியை விட 4 மடங்கு நிறை கொண்ட சூப்பர் எர்த், ஒரு வருடம் முழுவதும் முடிக்க வெறும் 10.8 நாட...

1636
வாழ்வாதார தேவையான நீர் இருக்கும் புதிய கோள் ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளதாக, அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா தெரிவித்துள்ளது. பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் கோடிக்கணக்கான கேலக்சிகளில் பூமியைப் போல ஏதாவத...BIG STORY