2031
மிகவும் அரியவகையும் பிரமாண்டமானதுமான பாண்டம் ஜெல்லி மீன் அமெரிக்க கடல்பகுதியில் தென்பட்டது. கடந்த 1899ம் ஆண்டு பார்க்கப்பட்ட இந்த வகை ஜெல்லி மீன்கள் 33 அடி நீள கால் போன்ற இழைகளுடன் பிரமாண்டமாகக் கா...BIG STORY