2955
இங்கிலாந்து கடற்கரையின் பாறைகளில் பதிவாகியிருந்தது டைனோசர்களின் கால்தடம் என்பது உறுதியாகி உள்ளது. சதர்ன் வேல்ஸ் கடற்கரையில் அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக கால்தடங்கள் போன்ற அமைப்பு காணப்பட்டது. கடந்த ஆ...BIG STORY