616
உலகெங்கும் குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகின்ற நிலையில், குழந்தை தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்க அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டிய தேவை குறித்து விளக்குகிற...