431
380-ஆவது சென்னை தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அணிவகுத்து நிற்கும் கார்கள்.... ஓங்கி உயர்ந்த கட்டடங்கள்... பரபரப்புடன் இயங்கும் வணிக நிறுவனங்கள்... இவைதான் நாம் இன்று பார்க்கும் சென்னை... ஆனா...