10178
நடிகர் மம்முட்டிக்கு கார்கள் மீது அலாதி பிரியம் உண்டு. இதனால், விதவிமாக கார்களை வாங்கு குவிப்பார். அந்த வகையில் மம்முட்டி புதியதாக வாங்கியுள்ள கேரவனும் கேரளாவில் பிரபலமாகியுள்ளது. கேரளாவில் கூத்தம...