130
உலக மனநல நாள் இன்று கடைபிடிக்கப்படும் வேளையில், மன நலனை பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் குறித்தும், அதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் விவரிக்கிறது இந்த செய்தி... உலகம் முழுவதும் 45 கோடி பேர் மன நலக் ...