2422
தமிழ்நாடு அரசு சமூக நலத்துறை மூலம் வெளியூரில் தங்கி பணிபுரியும் மற்றும் படிக்கும் பெண்களுக்காக சென்னை போன்ற நகரங்களில் தனியார் விடுதிகளுக்கு நிகரான வசதிகளுடன் குறைவான கட்டணத்தில் நடத்தும் தோழி விடு...BIG STORY