2216
செஸ் ஒலிம்பியாட் : இந்திய மகளிர் ஏ அணி வெற்றி செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரில் இந்திய மகளிர் ஏ அணி வெற்றி 2.5 - 1.5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் பிரான்ஸ் அணியை இந்திய மகளிர் அணி வீழ்த்தியது இந்திய மகளிர் ஏ பி...BIG STORY