12074
அண்டார்டிகாவில் 4 மாதங்களாக சூழ்ந்திருந்த இருள் விலகி சூரியன் உதிக்க தொடங்கி இருக்கிறது. இதனை ஐரோப்பிய விண்வெளி கழகம் அறிவித்துள்ளது. முற்றிலும் பனி சூழ்ந்து மனிதர்கள் வாழத் தகுதியற்றுக் காணப்படு...