2851
சூப்பர் மூன், பிளட்மூன் வரிசையில் வரும் 24 ஆம் தேதி ஸ்ட்ராபெரி மூன் என்ற பெயரில் முழு நிலவு தோன்றுகிறது. பூமியின் வடக்கு அரைக்கோளத்தில் நிலநடுக்கோட்டுக்கு மேலே உள்ள நாடுகளில் கோடை காலம் துவங்குகிற...

2528
இந்தியாவில் இன்று அதிகாலை ஸ்ட்ராபெரி மூன் எனப்படும் பகுதியளவு சந்திரகிரகணம் ஏற்பட்டது. சூரியன் பூமி சந்திரன் நேர்கோட்டில் அமைவதால் சூரியனின் நிழல் பூமி இடையில் இருப்பதால் நிலவின் மீது படாது அதனால் ...